Chi tiết Sản Phẩm :

Ống Đúc


(Giao hàng miễn phí)

THÔNG TIN CHI TIẾT

Inches DN (Đường kính danh nghĩa) OD Độ Dày Thành Ống  
mm Wall Thickness
  SCH 5 SCH 10 SCH 30 SCH 40 SCH 80 SCH 120 XXS
6 10,29 0,889 1,245 1,448  1,727  2,413 
¼ 8 13,72  1,245 1,651  1,854 2,235 3,023 
10 17,15  1,245 1,651 1,854  2,311  3,2
½ 15 21,34  1,651 2,108 2,769  3,734 7,468
¾ 20 26,67 1,651  2,108 2,87 3,912  7,823
1 25 33,4 1,651 2,769 3,378 4,547 9,093 
32 42,16 1,651 2,769 2,972 3,556  4,851  9,703 
40 48,26 1,651 2,769 3,175  3,683 5,08 10,160 
2 50 60,33  1,651  2,769  3,175 3,912 5,537  6,35 11,074
65 73,03 2,108  3,048 4,775  5,156 7,01 7,620  14,021
3 80 88,90  2,108 3,048 4,775 5,486  7,620  8,89 15,24
90 101,6 2,108 3,048 4,775 5,74 8,077  16,154
Inches DN OD Độ Dày Thành Ống  
mm (millimeters) Wall Thickness
    SCH 5 SCH 10 SCH 20 SCH 30 SCH 40/STD SCH 60 SCH 80 SCH 100 SCH 120 SCH 140 SCH 160
4 100 114,3 2,108 3,048  4,775  6,020  7,137 8,56 11,100  13,487 
115 127 6,274 9,017
5 125 141,3 2,769 3,404  6,553 9,525 12,7 15,875
6 150 168,28 2,769  3,404 7,112 10,973 14,275  18,263
8 200 219,08 2,769 3,759  6,35 7,036 8,179  10,312  12,7 15,062 18,237  20,625 23,012
Inches DN OD Độ Dày Thành Ống          (Wall Thickness)
mm (millimeters)
    SCH 5s SCH 5 SCH 10s SCH 10 SCH 20 SCH 30 SCH 40s SCH 40 SCH 60 SCH 80s SCH 80 SCH 100 SCH 120 SCH 140 SCH 160
10 250 273,05 3,404 3,404  4,191 4,191  6,350  7,798  9,271 9,271 12,7 12,7 15,062 18,237  21,412   25,400  28,575
12 300 323,85 3,962 4,191 4,572 4,572 6,350  8,382  9,525 10,312 12,7 12,7 17,45 21,412  25,400   28,575  33,325 
14 350 355,6 3,962 3,962 4,775 6,35 7,925 9,525  9,525  11,1 15,062  12,7 19,050  23,8 27,762 31,750   35,712 
16 400 406,4 4,191  4,191 4,775 6,350  7,925  9,525  9,525  12,700  16,662  12,7 21,412 26,187 30,937 36,5 40,462
18 450 457,20  4,191 4,191 4,775 6,35 7,925 11,1 9,525  14,275 19,050  12,7 23,800  29,362  34,925  39,675 45,237
20 500 508 4,775  4,775  5,537 6,350  9,525  12,7 9,525  15,062 20,625 12,7 26,187 32,512  38,1 44,45 49,987
24 600 609,60  5,537 5,537 6,35 6,350  9,525  14,275 9,525 17,45 24,587 12,700  30,937  38,887  46,025  52,375 59,512


Sản Phẩm Khác